MATCH 경남 vs 포항07.07(토) 19:00 @김해 더보기

NEXT MACTH

경남 versus 포항

07.07(토) 19:00 @김해

원정버스 신청 원정경기 안내
NOTICE 2018 태백전지훈련 일정
SCHEDULE 06.22(금) 훈련 (태백)
RANKING 8위 5승 4무 5패 승점 19점

MATCH

경기일정

구단 로고 포항스틸러스

득점 : 양동현(1)

도움 : 완델손(1)

1:1

2017년 07월 08일 (토)19:00
@포항 스틸야드

구단 로고 전남드래곤즈

득점 : 유고비치(1)

도움 : 자일(1)

경기 세부 기록 테이블
1 1
12 슈팅 9
5 유효슈팅 6
9 파울 17
2 경고 5
0 퇴장 0
4 코너킥 4
17 프리킥 11
2 오프사이드 0
70.41 점유율 29.59

득점선수

후반 47분'
양동현

주요기록

최다 슈팅
양동현 3

최다 파울
김영욱 3

선수별 기록

선수별 기록 테이블
선수 이미지 선수명 출장 교체 득점 도움 파울(FC/FS) 업사이드 슈팅(S/T) 경고 퇴장 실점 자책
이호승 출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 0
박대한 출장 0 0 1/1 0 0/0 1 0 0 0
고태원 출장 0 0 1/0 0 0/0 0 0 0 0
이지남 출장 0 0 0/1 0 1/1 0 0 0 0
이슬찬 출장 0 0 2/2 0 0/0 1 0 0 0
현영민 출장 0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0
김영욱 출장 0 0 3/0 0 1/1 0 0 0 0
유고비치 출장 1 0 3/0 0 2/1 1 0 0 0
자일 출장 0 1 0/0 0 1/1 1 0 0 0
페체신 출장 0 0 2/1 0 1/1 0 0 0 0
최재현 출장 0 0 3/2 0 0/0 1 0 0 0
임민혁 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
한찬희 교체출장 후반38 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
배천석 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
허용준 교체출장 후반15 0 0 2/1 0 3/1 0 0 0 0
김경재 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
이유현 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
김재성1 교체출장 후반29 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
강현무 출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 0
강상우 출장 0 0 3/3 1 0/0 1 0 0 0
조민우 출장 0 0 1/1 0 0/0 0 0 0 0
배슬기 출장 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
장철용 출장 0 0 1/1 0 0/0 0 0 0 0
황지수 출장 0 0 0/0 0 1/0 0 0 0 0
무랄랴 출장 0 0 0/0 0 1/1 0 0 0 0
손준호 출장 0 0 3/5 0 2/1 0 0 0 0
심동운 출장 0 0 0/0 1 1/0 0 0 0 0
이광혁 출장 0 0 0/1 0 1/0 0 0 0 0
양동현 출장 1 0 0/1 0 3/2 0 0 0 0
노동건 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
우찬양 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
이승희 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
이상기 교체출장 후반38 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
완델손 교체출장 후반0 0 1 1/3 0 3/1 1 0 0 0
이승모 대기 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0
김동기 교체출장 후반46 0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0

STEELERS NEWS

15R
경남FC VS 포항스틸러스

07.07(토) 19:00 @김해종합운동장